Volby 2006

Zpráva přípravné komise o konání voleb do Školské rady Gymnázia Karla Čapka v Dobříši

Bod 1. - volba členů školské rady za zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů

K volbám zákonných zástupců nezletilých studentů a studentů zletilých do Školské rady Gymnázia Karla Čapka v Dobříši se dne 30.11.2005 dostavilo 128 voličů z celkového počtu 334 voličů oprávněných. Počet voličů tak převýšil 1/3 počtu oprávněných voličů, z čehož vyplývá, že volby jsou platné. Současně je nezbytné dodat, že počet podpisů účastníků ve voličských seznamech souhlasí s počtem odevzdaných volebních lístků.

Po otevření volební urny bylo konstatováno, že 2 volební lístky byly neplatné.

Kandidátky Ing. Jana Tománková (počet hlasů 90) a Ing. Milena Kolářová (počet hlasů 67) byly zvoleny do Školské rady Gymnázia Karla Čapka v Dobříši.

Bod 2. - volba členů školské rady za pedagogické pracovníky školy

K volbám členů školské rady, kteří budou zastupovat pedagogické pracovníky školy, se dne 30.11.2005 dostavilo 23 voličů z celkového počtu 30 oprávněných voličů. Počet voličů tak převýšil 1/3 počtu voličů oprávněných, z čehož vyplývá, že volby jsou platné. Současně je nezbytné dodat, že počet podpisů účastníků ve voličských seznamech souhlasí s počtem odevzdaných volebních lístků.

Kandidáti Mgr. Marcela Cypriánová (počet hlasů 17) a Mgr. Miloš Čapek (počet hlasů 19) byli zvoleni do Školské rady Gymnázia Karla Čapka v Dobříši.

Za přípravný výbor: Mgr. Oldřiška Svojitková, Mgr. Aleš Vondráček, RNDr. Milan Brabenec


Kandidáti do voleb Školské rady GKČD - 30.11.2005

Z řad pedagogických pracovníků:

Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a z řad zletilých žáků:

Za přípravný výbor Aleš Vondráček 25.11.2005.


Oznámení o konání voleb do Školské rady Gymnázia Karla Čapka v Dobříši

Vážení rodiče, vážení profesoři a profesorky, milí studenti!

Nový školský zákon č. 561/2004 Sb. stanoví v §167, že se při všech školách a školských zařízeních zřizují Školské rady nejpozději k 1/1/2006. Do té doby bylo založení Rady školy nepovinné a záleželo na škole, studentech a rodičích, zda Radu školy při své škole zřídí nebo ne.

Pro zajištění vzniku Školských rad dle nového zákona vydal Středočeský kraj volební řád do Školské rady a pověřil ředitele školy, aby volby do rady školy zajistil.

Pro zajištění voleb jmenuji přípravný výbor ve složení

Úkolem přípravného výboru je příprava a zajištění průběhu voleb do Školské rady. Podle ustanovení zřizovatele bude Školská rada Gymnázia Karla Čapka v Dobříši šestičlenná. Dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy zvolí pedagogická rada z řad pedagogů školy, 2 členové budou zvoleni z řad zákonných zástupců nebo zletilých studentů.

Termín konání voleb:

 1. Volba dvou členů rady, který bude ve školské radě zastupovat zákonné zástupce nezletilých studentů a zletilé studenty:

  Termín voleb: 30. listopad 2005, od 17,00 do 19,00 hodin (v době konání třídních schůzek GKČD)
  Místo konání voleb: budova GKČD, Dobříš, Školní 1530
  Osoby oprávněné k volbě: zákonní zástupci nezletilých studentů GKČD a zletilí studenti

 2. Volba dvou členů rady, kteří budou ve školské radě zastupovat pedagogické pracovníky:

  Termín voleb: 30. listopad 2005, od 14,00 do 15,00 hodin (v rámci pedagogické rady)
  Místo konání voleb: budova GKČD
  Osoby oprávněné k volbě: pedagogičtí pracovníci GKČD

 3. Opakovaná volba:

  Nezvolí-li voliči stanovený počet členů školské rady dne 30. listopadu 2005, uskuteční se opakovaná volba.
  Termín voleb: 14. prosince 2005
  13,30 - 14,00 hodin pedagogičtí pracovníci
  17,00 - 18,00 hodin zákonní zástupci nezletilých studentů a zletilí studenti

Oprávněné osoby mohou podávat návrhy na kandidáty písemně kterémukoliv členu přípravného výboru. Návrh je možné předat osobně, zaslat poštou nebo elektronicky. Akceptovány budou pouze návrhy od osoby, která patří do oprávněné skupiny voličů, návrhy musí být podepsané.

Návrhy jsou přijímány nejpozději do pátku 25. listopadu 2005 do 14,00 hodin.

Jména navržených kandidátů budou průběžně zveřejňována na nástěnce vedení školy v prvním patře budovy školy a na www stránkách Gymnázia Karla Čapka Dobříš (www.gymkc.cz).

Mgr. Zdeňka Cimická, ředitelka školy
V Dobříši dne 25. 10. 2005