Volební řád pro doplňovací volby do Školské rady GKČD

 1. Tento volební řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. a vzorového volebního řádu vydaného Krajským úřadem Středočeského kraje.
 2. Volby do školské rady zajistí v souladu s volebním řádem ředitel školy a jím ustavený přípravný výbor.
 3. Školská rada má šest členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 4. Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenný přípravný výbor.
 5. Členem přípravného výboru mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci i a pedagogičtí pracovníci školy (dále "oprávněné osoby"), kteří jsou podle §167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. oprávněni volit členy školské rady.
 6. Přípravný výbor svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, které navrhují přípravnému výboru kandidáta nebo kandidáty na členství v školské radě. Kandidáti do školské rady musí být zaregistrování nejpozději do 4. 1. 2007 do 14 hodin.
 7. Právo volit v těchto doplňovacích volbách mají všechny oprávněné osoby, kterými jsou všichni zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Rozhodující je datum narození žáka - tzn. zletilý žák musí dosáhnout v den voleb 18 let nebo být starší. Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole, nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb.Volby může organizovat přípravný výbor i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.
 8. Při volbách volič prokáže oprávněnost volby platným OP nebo pasem a podepíše se do prezenční listiny. Za 1 žáka školy může volit jen jeden zákonný zástupce (event. sám zletilý žák). Hlasovat mohou zletilí žáci nebo rodiče nezletilých žáků, kteří v den voleb jsou žáky školy.
 9. Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou zápisu eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky voleb.
 10. Hlasovací lístek je platný po řádném vyplnění. Označeno musí být nejvýše 1 jméno z navržených kandidátů. Jsou-li na hlasovacím lístku označeni dva kandidáti, více kandidátů nebo kandidát, který nebyl řádně registrován, je hlasovací lístek a hlas voliče neplatný.
 11. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním a doplňovací volby se konají dne 9. ledna 2007 . Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob.
 12. Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.
 13. Nebude-li zvolen nový člen Školské rady v prvním kole z důvodu nedosažení nadpoloviční většiny hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách bude vyhlášeno do 40 dnů druhé kolo opakovanou výzvou a do tohoto kola postupují dva kandidáti, kteří se umístili v prvním kole voleb na prvních dvou místech pořadí stanoveného přípravným výborem.
 14. Nebude-li první kolo voleb platné z důvodu nižšího počtu zúčastněných oprávněných osob ( tedy méně než jedna třetina) budou se volby do 40 dnů opakovat na základě opakované výzvy.
 15. Nezvolí - li zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci stanovený počet členů školské rady (tj. v tomto případě jednoho) ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 16. Zápis o volbách do školské rady předává přípravný výbor řediteli školy, zřizovateli a zvolené školské radě. První zasedání školské rady svolává ředitel školy.
 17. Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.
 18. Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu. Ke zvolení do funkce je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu a místopředsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou svých členů.
 19. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v radě dále zaniká v případě pedagogického pracovníka školy, pokud přestal být zaměstnancem školy, v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy a v případě žáka, pokud přestal být žákem školy.
 20. Člena školské rady může odvolat shromáždění nadpoloviční většiny oprávněných osob.

Vydala ředitelka Gymnázia Karla Čapka v Dobříši dne 13. listopadu 2006.

-mee-