Přijímací řízení 2022/23

Přihlášky

Přihlášky ke studiu musely být odevzdány do 1. března 2023.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Bližší informace doporučujeme prostudovat na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz, dále jen Centrum), popř. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz). V prvním kole přijímacího řízení na střední školy smí uchazeč podat přihlášku ke studiu maximálně na dvě školy.

Výsledky

Ještě před vydáním rozhodnutí (o [ne]přijetí) byl zákonným zástupcům předán výpis výsledků JPZ.

Vyhodnocení přijímacího řízení

Postup výpočtu bodů získaných v přijímacím řízení
obor 79-41-K/41 (pro uchazeče z 9. tříd)

(MAT + ČJL) . 0,8 + prospěch ZŠ + soutěže

MAT a ČJL = výsledek JPZ (každá zkouška max 50 bodů)
prospěch ZŠ max 14 bodů
soutěže max 6 bodů (viz kritéria)


Výsledky přijímacího řízení oboru 79-41-K/41 (do 1. ročníku)

Doporučený postup

  • přijat a chce nastoupit na GYMKC: předat zápisový lístek do 18. 5. (v úředních hodinách)
  • přijat a nechce nastoupit na GYMKC: neprodleně oznámit tuto skutečnost GYMKC
  • nepřijat: může v úředních hodinách ⬇ převzít rozhodnutí o nepřijetí a podat žádost o vydání nového rozhodnutí; nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána 2. 5. poštou => žádost je nutné podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí

Postup výpočtu bodů získaných v přijímacím řízení
obor 79-41-K/81 (pro uchazeče z 5. tříd)

(MAT + ČJL) . 0,8 + prospěch ZŠ

MAT a ČJL = výsledek JPZ (každá zkouška max 50 bodů)
prospěch ZŠ max 20 bodů (viz kritéria)


Výsledky přijímacího řízení oboru 79-41-K/81 (do primy)

Výsledky přijímacího řízení náhradních termínů

Doporučený postup

  • přijat a chce nastoupit na GYMKC: předat zápisový lístek do 18. 5. (v úředních hodinách)
  • přijat a nechce nastoupit na GYMKC: neprodleně oznámit tuto skutečnost GYMKC
  • nepřijat: může v úředních hodinách ⬇ převzít rozhodnutí o nepřijetí a podat žádost o vydání nového rozhodnutí; nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána 2. 5. poštou => žádost je nutné podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí

Výsledky přijímacího řízení (bez náhradních termínů) byly zveřejněny 2. května 2023. Od tohoto termínu se počítá lhůta pro odevzdání zápisového lístku přijatého uchazeče.

Úřední hodiny

Přijatí

Přijatým uchazečům nejsou doručována rozhodnutí o přijetí. Přijetí uchazeče je oznámeno na budově školy a na webu školy (uchazeči jsou identifikováni svým evidenčním číslem, číslo naleznete na pozvánce k jednotné přijímací zkoušce).

Zápisový lístek přijatý uchazeč doručí vybrané škole do čtvrtka 18. května 2023 (tj. do 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, dle§ 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon). Zápisový lístek vydává stávající škola uchazeče a tento lístek je potvrzením nástupu přijatého uchazeče.

V případě nedoručení zápisového lístku ve stanovené lhůtě (§ 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon) se má za to, že uchazeč na naši školu nenastoupí. Místo je nabídnuto nepřijatým uchazečům s podaným odvoláním.


Informační schůzky se konají:

Nepřijatí

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout v kanceláři školy ve středu 3. května: 7.30 – 17.00

Nevyzvednutá rozhodnutí byla 4. května odeslána poštou. V případě nedoručení písemnosti bude tato uložena na poště. Jestliže si adresát uloženou písemnost (rozhodnutí o nepřijetí) ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty (§ 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád).

Podání odvolání

Nepřijatý uchazeč může podat podle § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Může tak učinit nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení rozhodnutí. Datum na žádosti o odvolání nesmí být dřívější než datum doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Postup školy při podání odvolání

Podle § 88 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) má škola ode dne doručení odvolání 30 dnů na posouzení oprávněnosti tohoto odvolání. Ředitel školy může podle § 87 č. 500/2004 Sb. (správní řád) vyhovět tomuto odvolání, pokud jsou současně splněny tyto podmínky:

  1. uvolnila se místa po přijatých uchazečích, kteří neodevzdali zápisový lístek (termín pro odevzdání je 18. 5.)
  2. uchazeč, který podává odvolání, nemohl být přijat z kapacitních důvodů (tj. splnil podmínky přijímacího řízení a podal odvolání)

Ředitel školy musí při změně svého rozhodnutí respektovat dosažené pořadí uchazečů. V případě, že odvolání vyhoví, vydává dle výše uvedeného § 87 rozhodnutí o přijetí. Pokud nelze z důvodu naplněné kapacity tomuto odvolání vyhovět, postupuje spis odvolacímu správnímu orgánu.


FAQ

Jak postupujete při vyhodnocení přijímacího řízení?

Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (pořadí žáků) musí přijatí uchazeči zájem nastoupit na naši školu potvrdit předáním zápisového lístku (vydává základní škola). Pokud uchazeči nemají zájem studovat na naší škole, je jejich místo postoupeno dalšímu uchazeči v pořadí. Drtivá většina uchazečů koná přijímací zkoušky na dvě střední školy, pro studium si však musí vybrat jednu z nich. Uvolněná místa jsou průběžně obsazována dalšímu uchazeči v souladu s pořadím získaným v přijímacím řízením za původně určenou hranicí "prvních 30".

Kolik uchazečů o studium se hlásilo? Kolik bodů stačí k přijetí?

V letošním školním roce přijímací řízení ještě neproběhlo. Známe zatím pouze počty uchazečů. Můžeme však zveřejnit data Za minulé školní roky. Počty získaných bodů v druhém grafu reflektují výpočet uvedený v kapitole vyhodnocení přijímacího řízení (nejedná se o prostý součet bodů získaných v JPZ).

Bude škola vypisovat druhé kolo přijímacího řízení?

Vyhlášení druhého kola nelze předjímat. U uchazečů do primy je vypsání druhého kola krajně nepravděpodobné. U uchazečů do 1. ročníku (čtyřletého studia) záleží na zájmu uchazečů o studium právě na naší škole. Nejprve jsou uspokojeni všichni úspěšní uchazeči z prvního kola přijímacího řízení. Pokud neodevzdá zápisový lístek 30 uchazečů z první kola, bude vyhlášeno kolo druhé. O tomto nepůjde pravděpodobně rozhodnout dříve než cca 22. května.

Mohu podat odvolání na obou školách?

Pokud uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat, může podat odvolání. Pokud se mu toto přihodilo na dvou školách, má právo podat odvolání na každé z nich.

Lze "stáhnout" zápisový lístek a přihlásit se na jinou školu?

Odevzdáním zápisového lístku potvrzuje uchazeč zájem studovat na dané škole. Jestliže však byl přijat (později, doba nerozhoduje) na školu jinou, má právo vyzvednout zápisový lístek na původní škole a odevzdat jej na druhé. Jako potvrzení k vydání zápisového lístku na první škole je třeba doložit rozhodnutí o přijetí na školu druhou. První škola je povinna zápisový lístek vrátit.