Přijímací řízení 2020

Ve školním roce 2019/2020 konají všichni uchazeči jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky (JPZ). Bližší informace doporučujeme prostudovat na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz), popř. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz). V prvním kole přijímacího řízení na střední školy smí uchazeč podat přihlášku ke studiu maximálně na dvě školy.


Výsledky a předání zápisového lístku

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě (§ 16 zákona č. 135/2020 Sb.).

Postup výpočtu bodů získaných v přijímacím řízení
obor 79-41-K/41 (pro uchazeče z 9. tříd)

(MAT + ČJL) . 0,8 + prospěch ZŠ + soutěže

MAT a ČJL = výsledek jednotné přijímací zkoušky (každý max 50 bodů)
prospěch ZŠ a soutěže - každý max 10 bodů (viz kritéria)


Výsledky přijímacího řízení oboru 79-41-K/41 (do 1. ročníku)

Doporučený postup

  • přijat a chce nastoupit na GYMKC: předat zápisový lístek do 22.6. (v úředních hodinách)
  • přijat a nechce nastoupit na GYMKC: neprodleně oznámit tuto skutečnost GYMKC
  • nepřijat: může v úředních hodinách 16. a 17.6. převzít rozhodnutí o nepřijetí a podat žádost o vydání nového rozhodnutí; nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána 17.6. poštou => žádost je nutné podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí
  • nesplnil: druhé kolo vypsáno nebude

Postup výpočtu bodů získaných v přijímacím řízení
obor 79-41-K/81 (pro uchazeče z 5. tříd)

(MAT + ČJL) . 0,8 + prospěch ZŠ

MAT a ČJL = výsledek jednotné přijímací zkoušky (každý max 50 bodů)
prospěch ZŠ max 20 bodů (viz kritéria)


Výsledky přijímacího řízení oboru 79-41-K/81 (do primy)

Doporučený postup

  • přijat a chce nastoupit na GYMKC: předat zápisový lístek do 24.6. (v úředních hodinách)
  • přijat a nechce nastoupit na GYMKC: neprodleně oznámit tuto skutečnost GYMKC
  • nepřijat: může v úředních hodinách 17. a 18. 6. převzít rozhodnutí o nepřijetí a podat žádost o vydání nového rozhodnutí; nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána 18.6. poštou => žádost je nutné podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí
  • nesplnil: druhé kolo vypsáno nebude

Úřední hodiny

Přijatí

Přijatým uchazečům nejsou doručována rozhodnutí o přijetí. Přijetí uchazeče je oznámeno na budově školy a na výše uvedeném seznamu (uchazeči jsou identifikováni svým evidenčním číslem).

Zápisový lístek je přijatý uchazeč povinnen doručit vybrané škole do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (§ 19 odst. 1 zákona č. 135/2020 Sb.). Zápisový lístek vydává stávající základní škola uchazeče a tento lístek je potvrzením nástupu přijatého uchazeče.

Nejzazší termín odevzdání zápisového lístku:

Schůzka zákonných zástupců (a přijatých žáků) se koná 26. srpna 2020 – více informací obdrží zákonní zástupci e-mailem do začátku července či je naleznete v Dokumentech (oddíl První ročníky).

Nepřijatí

Nepřijatý uchazeč může rozhodnutí vyzvednout ve výše uvedených termínech. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou.

Podání žádosti o nové rozhodnutí (nepřijetí z kapacitních důvodů)

Uchazeč nemůže v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání (§ 18 odst. 1 zákona č. 135/2020 Sb.). I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů. Uchazeč může do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí, podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. (§ 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb.)

-mee-